General Meetings

SITV AB EGM Notice SWE and ENG Dec 2017N.B. The English translation is for convenience purposes only. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English the Swedish shall prevailKallelse till extra bolagsstämma

NOTICE TO ATTEND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF STOCKHOLM IT VENTURES AB (PUBL)

Aktieägarna i Stockholm IT Ventures AB (publ), 556788-2807, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 december 2017, kl. 13.00 på Hotel J, Ellensviksvägen 1, 131 28 Nacka Strand.
The shareholders of Stockholm IT Ventures AB, 556788-2807, are hereby summoned to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders on Monday, December 18, 2017 at 1 p.m. (CET) to be held at Hotel J, Ellensviksvägen 1, 131 28 Nacka Strand, Sweden. Anmälan och registrering/Notice and registration Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden ABs förda aktieboken tisdagen den 12 december 2017 och dels anmäla sitt deltagande per post till Stockholm IT Ventures AB, Ringvägen 67, 133 35 Saltsjöbaden eller per e-post info@stockholmit.co senast tisdagen den 12 december 2017 kl. 17.00.

Shareholders who want to participate in the shareholders’ meeting, shall be listed in the shareholders’ register administrated by Euroclear Sweden AB at the latest on December 12, 2017 and shall notify the company not later than at 5 p.m. (CET) on the same day. The notification shall be made in writing by mail to Stockholm IT Ventures AB, Ringvägen 67, 133 35 Saltsjöbaden, Sweden, or by e-mail info@stockholmit.co.Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medförabiträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

The notification should include name, civil registration number (social security number) or company/organization registration number, address, telephone number, number of shares represented and the name of proxies and assistants that will participate, if any. Proxies and representatives for legal entities are asked to provide a Power of Attorney in original, registration certificate and other authorization documents in good time before the shareholders’ meeting.Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

Shareholders may bring up to two counsels to the shareholders’ meeting, however, only if the shareholder has given notice in accordance with the previous paragraph.Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan den 12 december 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.

Shareholders with nominee-registered shares must in order to participate at the shareholders’ meeting request to be temporarily registered in the Euroclear Sweden AB share register in their own name. Such registration, so called voting registration, must be done by the latest on December 12, 2017, which means that the shareholder must inform the nominee in good time before such date.N.B. The English translation is for convenience purposes only. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English the Swedish shall prevail

Förslag till dagordning/Proposed agenda
1. Öppnande av bolagsstämman och val av ordförande vid stämman/ Opening of the meeting and election of Chairman and appointment of keeper of the minutes
2. Upprättande och godkännande av röstlängd/ Preparation and approval of voting list
3. Godkännande av dagordning/ Approval of agenda
4. Val av en eller två justeringsmän/ Appointment of one or two persons who verify the minutes
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/ Determination of whether the meeting has been duly called
6. Val av antal styrelseledamöter och styrelseledamöter/Election of the number of members of the board of directors and members of the Board of Directors
7. Val av revisor/Election of auditor
8. Fullmakt till bolagets VD/ Authorization to the Managing Director
9. Stämmans avslutande/closing of the meeting

Punkten 6. Val av styrelseledamöter
Styrelsen kommer lämna förslag till nya styrelseledamöter i bolaget före bolagsstämman. The Board of Directors will propose the persons to be elected as board members before the general meeting:

Punkten 7. Val av revisor
Styrelsen föreslår stämman att auktoriserade revisorn Sture Berggren utses att vara bolagets revisor jämte dess nuvarande revisor, godkände revisorn Hans Olof Olsson. The Board of Directors proposes to the General meeting that the authorized auditor Mr Sture Berggren is appointed to be the auditor of the company along with the approved auditor Mr Hans Olof Olsson.

Punkten 8. Fullmakt till bolagets VD
Styrelsen föreslår att verkställande direktören, eller den person som denne utser skall äga vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med
registrering av på stämman fattade beslut.
The Board of Directors proposes that the shareholders’ meeting authorizes the Managing Director to make slight adjustments of the decisions taken by the Meeting in order to be able to register the decisions. N.B. The English translation is for convenience purposes only. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English the Swedish shall prevail

Tillhandahållna handlingar/Documents provided before the General meeting
Fullständiga förslag enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger
sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.
The complete proposal for decision according to the above will be available at the Company two weeks prior to the Meeting and sent to the shareholders who have made a request about it. The documents will also be available at the general meeting.

Majoritetskrav/Majority requirements
Giltigt beslut av stämman fattas med enkel majoritet där inte annat angivits.
In order to be valid a resolution by the General Meeting shall be adopted by a simple majority where not
stated else.

Nacka, November 2017
Styrelsen/The Board of Directors