15 Jan
By admin 0 comment

NOTICE TO ATTEND EXTRAORDINARY MEETING IN STOCKHOLM IT VENTURES AB (PUBL)


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM IT VENTURES AB (PUBL)
NOTICE TO ATTEND EXTRAORDINARY MEETING IN STOCKHOLM IT VENTURES AB (PUBL)

Aktieägarna i Stockholm IT Ventures AB (publ), 556788-2807, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 januari 2019, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Humlegårdsgatan 22 i Stockholm..

The shareholders of Stockholm IT Ventures AB, 556788-2807, are hereby summoned to attend the extraordinary shareholders Meeting on Tuesday, January 29th, 2019 at 10 a.m. (CET) to be held at the company’s offices at Humlegårdsgatan 22 in Stockholm.

Anmälan och registrering / Notice and registration

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden ABs förda aktieboken senast den 23 januari 2019 och dels anmäla sitt deltagande per post till Stockholm IT Ventures AB, Humlegårdsgatan 22, 114 46 Stockholm eller per e-post info@stockholmit.co senast den 23 januari 2019 17.00.

Shareholders who want to participate in the shareholders’ meeting, shall be listed in the shareholders’ register administrated by Euroclear Sweden AB at the latest on January 23th, 2019 and shall notify the company not later than at 5 p.m. (CET) on the same day. The notification shall be made in writing by mail to Stockholm IT Ventures AB, Humlegårdsgatan 22, 114 46 Stockholm, Sweden, or by e-mail info@stockholmit.co.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år.

The notification should include name, civil registration number (social security number) or company/organization registration number, address, telephone number, number of shares represented and the name of proxies and assistants that will participate, if any. Proxies and representatives for legal entities are asked to provide a Power of Attorney in original, registration certificate and other authorization documents in good time before the shareholders’ meeting. The Registration Certificate and the power of attorney cannot be older than one year.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

Shareholders may bring up to two counsels to the shareholders’ meeting, however, only if the shareholder has given notice in accordance with the previous paragraph.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan den 23januari 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.

Shareholders with nominee-registered shares must in order to participate at the shareholders’ meeting request to be temporarily registered in the Euroclear Sweden AB share register in their own name. Such registration, so called voting registration, must be done by the latest on January 23th, 2019, which means that the shareholder must inform the nominee in good time before such date.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

  1. Stämmansöppnande/ Opening of the meeting.
  2. Val avordförande vid stämman/ Election of chairman of the meeting.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd/ Preparation and approvalof the voting list.
  4. Godkännandeavdagordning/ Approval of the agenda.
  5. Val avenellertvåjusteringsmän/ Election of one or two persons to approve the minutes.
  6. Prövningav om stämman blivit behörigensammankallad/ Determination of whether the meeting has been duly convened.
  7. Val avstyrelseledamöter/ Election of directors of the Board of Directors
  8. Fullmakt till bolagets VD att genomföra smärre justeringar i samband med genomförande  av fattade beslut/Resolution to authorize the CEO to make necessarychanges for filing
  9. Stämmansavslutande/ Closing of the meeting.

Fullständiga förslagkommer att finnas tillgängliga två veckor före stämman på Bolagets kontor på Humlegårdsgatan 22 i Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Complete proposals will be held available two weeks before the meeting at the Company’s office at Humlegårdsgatan 22 in Stockholm, Sweden. Copies of the documents will, at no cost to the recipient, be sent to shareholders that so request and state their address.

Styrelsen The Board of Directors January / januari 2019

Stockholm IT Ventures AB (publ)

N.B. The English translation is for convenience purposes only. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English the Swedish shall prevail.


admin

We are a traditional technology company that has taken a proactive interest in Cryptocurrencies and blockchain technology