29 Jun
By admin 0 comment

NOTICE TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING IN STOCKHOLM IT VENTURES AB (PUBL)


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKHOLM IT VENTURES AB (PUBL)
NOTICE TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING IN STOCKHOLM IT VENTURES AB (PUBL)

Aktieägarna i Stockholm IT Ventures AB (publ), 556788-2807, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 juli 2018, kl. 13.00 på Hotel J, Ellensviksvägen 1, 131 28 Nacka Strand.

The shareholders of Stockholm IT Ventures AB, 556788-2807, are hereby summoned to attend the Annual General Meeting of Shareholders on Friday, July 27, 2018 at 1 p.m. (CET) to be held at Hotel J, Ellensviksvägen 1, 131 28 Nacka Strand, Sweden.

Anmälan och registrering / Notice and registration

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden ABs förda aktieboken senast den 21 juli 2018 och dels anmäla sitt deltagande per post till Stockholm IT Ventures AB, c/o Solvata, Box 1018, 101 38 Stockholm eller per e-post info@104.247.75.181 senast den 21 juli 2018 17.00.

Shareholders who want to participate in the shareholders’ meeting, shall be listed in the shareholders’ register administrated by Euroclear Sweden AB at the latest on July 21, 2018 and shall notify the company not later than at 5 p.m. (CET) on the same day. The notification shall be made in writing by mail to Stockholm IT Ventures AB, c/o Solvata, Po Box 1018 101 38 Stockholm, Sweden, or by e-mail info@104.247.75.181.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år.

The notification should include name, civil registration number (social security number) or company/organization registration number, address, telephone number, number of shares represented and the name of proxies and assistants that will participate, if any. Proxies and representatives for legal entities are asked to provide a Power of Attorney in original, registration certificate and other authorization documents in good time before the shareholders’ meeting. The Registration Certificate and the power of attorney cannot be older than one year.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

Shareholders may bring up to two counsels to the shareholders’ meeting, however, only if the shareholder has given notice in accordance with the previous paragraph.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan den 21 juli 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.

Shareholders with nominee-registered shares must in order to participate at the shareholders’ meeting request to be temporarily registered in the Euroclear Sweden AB share register in their own name. Such registration, so called voting registration, must be done by the latest on July 21, 2018, which means that the shareholder must inform the nominee in good time before such date.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

 1. Stämmans öppnande/ Opening of the meeting.
 2. Val av ordförande vid stämman/ Election of chairman of the meeting.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd/ Preparation and approval of the voting list.
 4. Godkännande av dagordning/ Approval of the agenda.
 5. Val av en eller två justeringsmän/ Election of one or two persons to approve the minutes.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/ Determination of whether the meeting has been duly convened.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse/ Presentation of the annual report and auditor’s report and of the group annual report and the group auditor’s report.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning/ Resolution on the adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and of the group profit and loss statement and the group balance sheet.
 9. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen/ Resolution on allocation of the Company’s result in accordance with the adopted balance sheet.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören/ Resolution regarding discharge from liability of the directors of the Board of Directors and the chief executive officer.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter/ Decision on the number of directors of the Board of Directors.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande/ Election of directors of the Board of Directors and chairman of the Board of Directors.
 13. Val av revisor/ Election of auditor.
 14. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn/ Decisions on the remuneration that shall be paid to the Board of Directors and the auditor.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler/ Resolution to authorize the Board of Directors to resolve on issues of shares, warrants and/or convertibles.
 16. Stämmans avslutande/ Closing of the meeting.

Förslag till beslut/ Proposed resolutions:

Punkt 9, Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Item 9, Resolution on allocation of the Company’s result in accordance with the adopted balance sheet

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 och att resultatet disponeras så att förlusten balanseras i ny räkning.

The Board of Directors proposes that there shall be no dividend for the financial year 2018 and that the results should be allocated so that the loss is carried forward.

Punkt 13, Val av revisor

Item 13, Election of auditor

Styrelsen föreslår att Parsells Revisionsbyrå, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Bengt Sture Eriksson, väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The Board of Directors proposes that Parsells Revisionsbyrå, with the authorized public accountant Bengt Sture Eriksson as auditor in charge, is appointed as auditor for the period until the end of the next annual general meeting.

Punkt 14, Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

Item 14, Decisions on the remuneration that shall be paid to the Board of Directors and the auditor.

Föreslås att något arvode inte utgår till styrelsens ledamöter.

It is proposed that no remuneration is paid to the Directors of the Board.

Revisorsarvoden föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Remuneration to the auditor is proposed to be paid in accordance with approved invoices

Punkt 15, Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Item 15, Resolution to authorize the Board of Directors to resolve on issues of shares, warrants and/or convertibles

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission av samtliga aktieslag som vid var tid kan ges ut enligt bolagsordningen samt av teckningsoptioner och/eller konvertibler som ger rätt till teckning av samtliga aktieslag som vid var tid kan ges ut enligt bolagsordningen.

The Board of Directors proposes that the meeting authorizes the Board of Directors, until the next annual general meeting, on one or several occasions, with or without deviation from the shareholders’ preferential rights, to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles. The authorization shall include the right to resolve on new issues where the shares, warrants or convertibles are to be paid for with non-cash consideration, through set-off or otherwise with conditions pursuant to the Swedish Companies Act. The authorization shall include the right to resolve on new issues of shares of all share classes that can be issued in accordance with the articles of association from time to time, as well as warrants and/or convertibles entitling to subscription of shares of any share class that may be issued in accordance with the articles of association from time to time.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och att kunna besluta om eventuella incitamentsprogram. Grunden för teckningskursen ska vara aktiens marknadsvärde.

The reasons for deviating from the shareholders’ preferential rights is to increase the Company’s financial flexibility and to implement possible incentive programs. The basis for the subscription price shall be the market value of the share.

För giltigt beslut enligt punkten 15 krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

The resolution set out in item 15 must be supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Fullständiga förslag, årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga två veckor före stämman på Bolagets kontor på Tegeluddsvägen 31 i Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Complete proposals, the annual report and the auditor’s report will be held available wo weeks before the meeting at the Company’s office at Tegeluddsvägen 31 in Stockholm, Sweden. Copies of the documents will, at no cost to the recipient, be sent to shareholders that so request and state their address.

Styrelsen The Board of Directors Juni / June 2018

Stockholm IT Ventures AB (publ)

N.B. The English translation is for convenience purposes only. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English the Swedish shall prevail.


admin

We are a traditional technology company that has taken a proactive interest in Cryptocurrencies and blockchain technology

Post Your Comments

Leave a comment