19 Mar
By admin 0 comment

NOTICE TO ATTEND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF STOCKHOLM IT VENTURES AB (PUBL)


Kallelse till extra bolagsstämma

NOTICE TO ATTEND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF STOCKHOLM IT VENTURES AB (PUBL)

Aktieägarna i Stockholm IT Ventures AB (publ), 556788-2807, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 April 2018, kl. 13.00 på Hotel J, Ellensviksvägen 1, 131 28 Nacka Strand.

The shareholders of Stockholm IT Ventures AB, 556788-2807, are hereby summoned to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 3, 2018 at 1 p.m. (CET) to be held at Hotel J, Ellensviksvägen 1, 131 28 Nacka Strand, Sweden.

Anmälan och registrering/Notice and registration

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 mars 2018 och dels anmäla sitt deltagande per post till Stockholm IT Ventures AB, Tegeluddsvägen 31, 115 40 Stockholm eller per e-post info@stockholmit.co senast den 26 mars 2018 kl. 17.00.

Shareholders who want to participate in the shareholders’ meeting, shall be listed in the shareholders’ register administrated by Euroclear Sweden AB at the latest on 26 March 2018 and shall notify the company not later than at 5 p.m. (CET) on the same day. The notification shall be made in writing by mail to Stockholm IT Ventures AB, Tegeluddsvägen 67, 115 40 Stockholm, Sweden, or by e-mail info@stockholmit.co.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

The notification should include name, civil registration number (social security number) or company/organization registration number, address, telephone number, number of shares represented and the name of proxies and assistants that will participate, if any. Proxies and representatives for legal entities are asked to provide a Power of Attorney in original, registration certificate and other authorization documents in good time before the shareholders’ meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

Shareholders may bring up to two counsels to the shareholders’ meeting, however, only if the shareholder has given notice in accordance with the previous paragraph.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan den 26 mars 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.

Shareholders with nominee-registered shares must in order to participate at the shareholders’ meeting request to be temporarily registered in the Euroclear Sweden AB share register in their own name. Such registration, so called voting registration, must be done by the latest on March 26, 2018, which means that the shareholder must inform the nominee in good time before such date.

Förslag till dagordning/Proposed agenda

1. Öppnande av bolagsstämman och val av ordförande vid stämman/ Opening of the meeting and election of Chairman and appointment of keeper of the minutes
2. Upprättande och godkännande av röstlängd/ Preparation and approval of voting list

3. Godkännande av dagordning/ Approval of agenda

4. Val av en eller två justeringsmän/ Appointment of one or two persons who verify the minutes

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/ Determination of whether the meeting has been duly called

6. Beslut om att anta eller förkasta avtal mellan Stockholm IT Ventures AB (publ) och Value Media AS./ Decision on whether to approve or reject an agreement between Stockholm IT Ventures AB (publ) and Value Media AS.

7. Fullmakt till bolagets VD/ Authorization to the Managing Director

8. Stämmans avslutande/closing of the meeting

Punkten 6. Beslut om att anta eller förkasta avtal mellan Stockholm IT Ventures AB (publ) och Value Media AS

Bolaget har genom dess styrelse ingått ett avtal med Value Media AS avseende köp av sammanlagt 7,5 Exahash/s så kallad ”mining” kapacitet för kryptovaluta, främst Bitcoin men även andra kryptovalutor baserade på samma algoritm. Avtalet innebär en, för bolaget stor investering och dessutom utspädning för de befintliga aktieägarna då bolaget, som en del av köpeskillingen, kommer att genomföra en nyemission av aktier till Value Media AS.

Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 200 miljoner Euro i kontant betalning samt nyemitterade aktier i bolaget som vid tidpunkten för nyemissionens genomförande skall motsvara 29,5% av det totala antalet emitterade aktier. Den kontanta delen av köpeskillingen förutsätter att bolaget tar upp lån och på annat sätt tillförs extern finansiering. Villkoren för emissionen kommer att offentligas i samband med dess genomförande som kommer att ske inom det bemyndigande om nyemission som föreligger.

Bolagets styrelse har, mot bakgrund av affärens storlek, ekonomisk risk och den delvisa ändring av bolagets verksamhetsinriktning en genomför affär skulle innebära, beslutat att underställa avtalets giltighet aktieägarnas godkännande genom att fatta beslut härom på en extra bolagsstämma.

Through its board of directors, the company has entered into an agreement with Value Media AS regarding the purchase of a total of 7.5 Exahash / s called “mining” capability for crypto currency, primarily Bitcoin, but also other cryptocurrencies based on the same algorithm. The agreement involves a major investment for the company and dilution for the existing shareholders as the company will, as part of the purchase price, carry out a new share issue to Value Media AS.

The purchase price amounts to a total of 200 million Euro in cash and new shares in the company which, at the time of the new issue, will correspond to 29.5% of the total number of issued shares. The cash part of the purchase price requires that the company raise loans and otherwise provide external financing. The terms of the issue will be published in connection with its implementation which will take place within the current and existing authorization of a new share issue.

In view of the size of the business, the company’s financial risk and the partial change in the company’s business orientation that a completed transaction would mean, the Board of directors have decided to submit to make the agreement subject to the shareholders’ approval by making decisions on this at an extraordinary general meeting.

Punkten 8. Fullmakt till bolagets VD

Styrelsen föreslår att verkställande direktören, eller den person som denne utser skall äga vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av på stämman fattade beslut.

The Board of Directors proposes that the shareholders’ meeting authorizes the Managing Director to make slight adjustments of the decisions taken by the Meeting in order to be able to register the decisions.

Tillhandahållna handlingar/Documents provided before the General meeting

Fullständiga förslag enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

The complete proposal for decision according to the above will be available at the Company two weeks prior to the Meeting and sent to the shareholders who have made a request about it. The documents will also be available at the general meeting.

Majoritetskrav/Majority requirements

Giltigt beslut av stämman fattas med enkel majoritet där inte annat angivits.

In order to be valid a resolution by the General Meeting shall be adopted by a simple majority where not stated else.

Stockholm, i mars/in March 2018

 

Styrelsen/The Board of Directors


Categories:  
admin

We are a traditional technology company that has taken a proactive interest in Cryptocurrencies and blockchain technology

Post Your Comments

Leave a comment